S’arzola de s’ena

8,00

Autore: Larentu Pusceddu
Editore: PAPIROS
Collana: Papiros
Genere: Narrativa
Specialità:
Tempi di spedizione: 2 gg lavorativi

Momentaneamente non disponibile

Categoria: SKU: LCD0127 Tags:

Descrizione

Larentu Pusceddu, in un’intervista de su mese de maju de su 2015 in sa rivista in sardu EJA —chi podimus cunsiderare unu testamentu literàriu suo—, nos aiat annuntziadu: “Apo zae finidu un’ateru romanzu chi dia cherrer titulare S’arzola de s’ena. Est unu viazu fantasticu in su chelu de omines, in ue abbojo a babbu a mama, a sos parentes mios e totu sos bichinos de cando fipo minore e chin totu issos mi ponzo a faeddare de su passadu e de su tempus benidore”.
Larentu nos at lassadu su 9 de ghennàrgiu de su 2016. A un’annu dae sa dispedida sua, semus publichende custu romanzu chi issu etotu cuncruit cun custas paràulas: “L’apo fattu pro chi sos ammentos de sa pitzinnia mia, craros che chelu serenu, aren, in custas pazinas, torradu a bios pro semper sos chi apo istimadu, destinados, si nono, a s’olvidu prus fungudu e fortzis cun s’isperantzia, chi calicunu, unu cras, lu facat peri pro mene.”
Larentu iscriet finas chi: “Custu libru, lettores istimados, comente bene podides cumprendere, cando l’apo iscrittu fipo galu in bida in custa terra, inue m’augùro de b’arreare ateros chent’annos.”
Totu paràulas iscritas giai in su 2009. Su destinu no l’at cuntentadu cun una vida galu prus longa, ma, comente issu etotu isperaiat, sa literadura illònghiat sa vida de sos iscritores in s’ammentu de chie l’at connotu e de chie nde leghet sas òperas.

Informazioni aggiuntive

Peso 0.3 kg
Genere

Editore

Collana